Vandområdeplaner

Det danske vandmiljø er nødlidende. Noget af det kan ses med det blotte øje: Algeopblomstringer, fraværet af fisk langs kysterne og krabber, der kæmper for at slippe væk fra den iltfattige bund, hvor de normalt ville opholde sig. Synderen her er udledning af næringsstoffer til havet – særligt kvælstof fra landbruget. Men havmiljøet presses også i form af mere usynlige forstyrrelser så som forureningen med miljøfarlige stoffer.

EU’s Vandrammedirektiv

I Danmark er vi således stadig langt fra at kunne leve op til vandrammedirektivets målsætning om god økologisk og kemisk tilstand i vandmiljøet. De gennemførte og planlagte indsatser i vandområdeplanerne vil føre Danmark nærmere den ønskede tilstand, men der er fortsat lang vej til en decideret målopfyldelse.

Dansk Miljøteknologi opfordrer til, at der sættes fart på indsatserne og tempoet i den nuværende vandplan, der udløber i 2027. Der skal sættes faste deadlines, særligt ift. begrænsning af spildevandspåvirkning.

Hertil kommer, at vi ikke kender tilstanden i en lang række vandløb og søer, hvorfor der ikke er fastsat nogen indsatser. Dansk Miljøteknologi foreslår, at der, eventuelt udenfor vandområdeplanerne, sættes mål for miljøtilstanden og gennemføres nødvendige indsatser i alle vandområder. Vandmiljøindsatsen har også betydning for andre forhold end den økologiske og kemiske tilstand, blandt andet badevandskvaliteten og hensynet til hygiejne og æstetik ved vandløb, søer og strande.

Teknologiudvikling

En skærpet indsat for at komme i mål med den nuværende tredje vandplan på alle områder, kræver anvendelse af eksisterende miljøteknologi og udvikling af ny teknologi. Vi ved fra vores medlemsvirksomheder, at mulighed for demonstration af eksisterende og nye løsninger på det danske marked er helt afgørende for succes på eksportmarkederne. Derfor rummer tiden frem til 2027 en unik mulighed for både at styrke indsatsen for vandmiljøet og samtidig sætte Danmark på verdenskortet mht. eksport og udvikling af vandteknologi ved at benytte den danske indsats som et udstillingsvindue til inspiration for andre. For mange lande i EU står med de samme udfordringer som os.