Dansk Miljøteknologi

Dansk Miljøteknologi er brancheforeningen for ambitiøse miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Vi mener

Vand

Vores fælles værdifulde vandressource er under pres. Mangel på vand, fund af miljøfarlige stoffer, vandtab i ledningsnettet, ændrede nedbørsmønstre, oversvømmelser og overløb med urenset spildevand er eksempler på konkrete og helt aktuelle udfordringer, som skal løses. 

Læs mere

Luft

Luftforurening er den miljøudfordring, som har den største sundhedsmæssige skadevirkning for den danske befolkning med sygedage, hospitalsindlæggelser og for tidlig død til følge. Derfor er der behov for handling.

Læs mere

Jord

Der er ca. 40.000 forurenede grunde i Danmark, hvoraf ti er udpeget som særligt problematiske generationsforureninger. Vi mener, at jordforureninger skal oprenses og generationsforureningerne fortsat skal prioriteres med særskilte midler.

Læs mere

Klimatilpasning

Øgede vandmængder og regnbetingede overløb giver nye udfordringer i arbejdet med at sikre god økologisk og kemisk tilstand i vandmiljøet, beskytte kyster og forebygge skader på infrastruktur. Derfor skal der gennemføres klimatilpasning, der håndterer problemerne.

Læs mere

Grøn Økonomi

Økonomiske incitamenter skal fremme brugen af teknologier, der understøtter den grønne omstilling. Ikke mindst for at sikre, at hjemmemarkedet er en driver for danske miljøteknologiske virksomheders succes på eksportmarkederne.

Læs mere

Monitorering

I Danmark beregner og modellerer vi os ofte til viden om klimaet og miljøets tilstand. Men modelleringerne skal understøttes af langt flere reelle målinger, hvis de skal være retvisende.

Læs mere

Nyheder

Brev til Morten Bødskov

Brev til Morten Bødskov

DMTs bestyrelse har rettet henvendelse til Erhvervsminister Morten Bødskov med en opfordring til at sikre repræsentation af miljø-erhvervet i Erhvervslivets EU- og Regelforum, som rådgiver regeringen i vedr. implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning

læs mere

Kommende arrangementer

Medlemsmøde: Energibesparelse i bekæmpelse af Legionella

Medlemsmøde: Energibesparelse i bekæmpelse af Legionella

august 21, 2024    
1:00 pm - 3:00 pm
Legionellabekæmpelsen i Danmark er ineffektiv. Vi har indtil videre ikke set politisk vilje til at udbrede ny teknologi for at løse problemerne, til trods for [...]
1 2

Skal I være vores næste medlem?

 Som medlem af Dansk Miljøteknologi får I Indflydelse, indsigt og netværk.

"Vi er medlemmer af Dansk Miljøteknologi, fordi det er en stærk og kompetent organisation, der taler branchens sag. Vi er desuden begejstrede for mange gode arrangementer og ikke mindst mulighed for at netværke med andre organisationer og virksomheder. Som virksomhed fokuseret på grøn-blå innovation betyder fællesskab mulighed for at skabe bedre innovation, mere handel og vidensopbygning til gavn for vækst og eksport."

- Ole Grønborg, Direktør UltraAqua

"Vi er medlem af Dansk Miljøteknologi, fordi vi vurderer, at foreningen er en aktiv og seriøs ambassadør for den miljøteknologiske branche. Vi oplever, der ikke er langt fra ide til handling, og ser foreningens netværk og politiske viden som en god indgang til det politiske system."

 -Keld Johansen, Senior Scientist Haldor Topsøe

"Vi er medlem af Dansk Miljøteknologi, fordi vi på denne måde har adgang til at bringe aktuelle miljøpolitiske problemstillinger videre til de politiske beslutningstagere og hermed påvirke, at lovgivningen understøtter udvikling af dansk miljøteknologi."

- Torben Buhl, Adm. Direktør Silhorko-Eurowater

"Dansk Miljøteknologi tør være ambitiøse på miljøets og virksomheders vegne, og foreningen lægger et stort arbejde i at opfylde visionen om energineutralitet for det danske vand - og spildevandssegment. Danfoss sætter stor pris på samarbejdet."

- Jacob Vind, Global Water Industry Expert, Danfoss Drives A/S

"Vi er medlem af Dansk Miljøteknologi, fordi vi vurderer, at foreningens netværk og politiske kontakter skaber merværdi for AVK. Og arbejdet med at sætte levetidsomkostninger på den politiske dagsorden kan vi kun støtte op omkring."

- Michael Ramlau Hansen, Public Affairs, AVK Danmark

Kernemedlemmer

Øvrige medlemmer

Projekter & partnerskaber

Vandpolitisk Netværk

Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljøteknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstemaer for alle møder.

læs mere

Vandvision 2025

I 2030 skal Danmark være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Dansk Miljøteknologi arbejder med relevante interesseorganisationer og Miljøministeriet om at gøre Danmark verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger.

læs mere

Luftvisionen

Dansk Miljøteknologi varetager sekretariatsfunktionen for Luftvisionen, som er et samarbejde mellem relevante interesseorganisationer og Miljøministeriet. Visionen er at Danmark skal være førende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft.

læs mere

Et Rent Hav for Alle

I samarbejde med Rådet for Grøn Omstilling sætter vi fokus på havmiljøet. Projektet kaster lys på de mange presfaktorer, der står som barrierer ift. at opnå forbedringer i vandkvaliteten. Projektets formål er at reducere miljøbelastningen af de danske havområder.

læs mere