Rentvandsproduktion

Rentvand er den tekniske betegnelse for vand der er fuldstændig fri fra andre stoffer, og lever op til kravene i bestemte dele af fødevare-, medicin og energiproduktion. Indtil nu, og i den nærmeste fremtid, er medicinalindustrien og fødevareproduktion blandt de største aftagere. Men i fremtiden vil også energisektoren skabe en øget efterspørgsel på rentvand, med introduktionen af Power-to-X. 

Rentvandsproduktion som rensetrin

Uanset hvilken vandkilde der anvendes til rentvandsproduktion, vil miljøfarlige stoffer fra store vandmængder passere gennem avancerede renseprocesser, og dermed ende som koncentrat, når de bliver adskilt fra vandkilden.

Den stigende efterspørgsel på rentvand rummer dermed muligheder for storskala rensning af uønskede stoffer fra spildevand, overfladevand og til dels også grundvand, hvis koncentratet derefter renses i bund.

DMT mener at rentvandsproduktion, i videst muligt omfang, skal anvende renset spildevand, som vandkilde. Derved kan industriens stigende vandbehov understøtte formålet om mere bæredygtigt vandforbrug, og der skabes en oplagt synergi mellem rentvandsproduktion og avanceret rensning af miljøfarlige stoffer, som i dag bliver udledt fra vores renseanlæg. Derfor er det særligt interessant at renset spildevand, i nogle tilfælde, kan være den optimale vandkilde til rentvandsproduktion målt på tværs af bæredygtighed, forsyningssikkerhed og pris.

Udledning fra rentvandsproduktion

Vores vandmiljø er i kritisk tilstand, og rentvandsproduktionen kan være med til at løse problemet – eller gøre det værre. Selvom rentvandsproduktion ikke tilfører nye stoffer til spildevandet, forgår rentvandsproduktion på en skala, hvor rejektvandet har potentiale til at påvirke vandmiljøet enten positivt eller negativt, afhængigt af om koncentratet renses i bund, eller blandes op for at blive udledt igen.

DMT mener at det opkoncentrerede rejektvand, uanset vandkilde, bør håndteres på den miljømæssigt mest forsvarlige måde. Derfor bør rejektvandet i udgangspunktet ikke ledes tilbage til vandmiljøet via fortynding.

Renseteknologi er en dansk styrkeposition

Renseteknologi er en dansk styrkeposition, og Danmark vil kunne anvise en vej og nogle løsninger, der er interessante udenfor vores egne landegrænser.  Teknologierne til at fjerne stort set alle miljøfarlige stoffer findes, men er ikke kendt i denne skala, og på netop denne type af industrispildevand.

Politiske ambitioner om avanceret rensning ifbm. rentvandsproduktion, vil på sigt kunne aflæses i branchens eksport, og kan blive en tiltrængt løftestang til branche, der efterspørger politiske ambitioner. Ligesom andre danske eksportsuccesser, kan vi drage fordel af hjemmemarkedet som et udstillingsvindue, hvor effektiv og klog regulering sætter gang i innovationen af nye løsninger, der kan eksporteres til verdensmarkedet.