Overløb

Overløb sker, når kapaciteten i vores kloaknet bliver overskredet. Det forekommer typisk under kraftige regnhændelser eller efter perioder med vedvarende regn. I disse situationer kan renseanlæggene ikke håndtere mængden af vand, hvilket resulterer i, at en blanding af spildevand og regnvand ledes ud i lokale vandmiljøer som søer, vandløb eller kystvande.

Afløbsvandet indeholder iltforbrugende organiske materialer, næringsstoffer som fosfor og kvælstof, samt miljøfremmede stoffer, der kan påvirke vandkvaliteten negativt. For eksempel kan et højt indhold af ammonium i spildevandet føre til akutte toksiske virkninger på vandlevende liv og give fiskedød. Desuden kan store vandvolumener fra overløb forstyrre og ødelægge habitatet for smådyr i vandløbene. Problemet strækker sig også til søer, hvor næringsstoffer og organiske materialer nedbryder vandkvaliteten og kystvande, hvor især kvælstof kan føre til iltsvind, der skader marine økosystemer. Overløbene udgør desuden en risiko for bakteriel forurening og kan forringe badevandskvaliteten.

Stigende nedbørsmængder gør det nødvendigt at tage alle relevante løsninger i brug for at forhindre forurening fra overløb og for at nå målene i Vandrammedirektivet, som har til hensigt at sikre god økologisk tilstand i alle vores vandløb og vandmiljøer.

Derfor er det vigtigt, at kloaksystemet aflastes mest muligt ved at implementere de billigste og mest klimavenlige løsninger først. Udvidelse af kloaksystemet er en langsigtet investering, og det er omkostningsfuldt både for klimaet og samfundsøkonomien. Af samme årsag skal der meget mere fokus på decentrale løsninger med lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger), som vigtige bidrag til at afhjælpe overløb.

Dansk Miljøteknologi arbejder for at fjerne de juridiske barrierer, der lige nu forhindrer, at forsyninger kan bidrage til investeringer i klimatilpasning på privat grund. Det er en lavthængende frugt, som vi på nuværende tidspunkt ikke høster.