Bestyrelse

Kirsten Brosbøl
Formand

Leif Bentsen
Næstformand, Adm. Direktør, Krüger A/S

Jens Brandt Bering
Næstformand, Direktør for Forsyning, NIRAS A/S

Jesper Nerlov
Næstformand, Chief Technology Officer, Haldor Topsøe A/S

Ole Munk Nielsen
Divisionsdirektør, COO, EnviDan A/S

Jonas Fredsted Villadsen
Head of EU Public Affairs, GRUNDFOS

Kristian Møller
Sales Director, Adept Water Technologies A/S

Jacob Vind
Global Water Industry Expert, Danfoss Drives A/S

Lena Warming
Head of Commercial Services, Water Division, Kamstrup A/S

Henrik Hassing
Technical Vice President, FORCE Technology

Michael Ramlau Hansen
Public Affairs, AVK Danmark A/S

Mikkel Holmen Andersen
Chief Technology Officer, Unisense

Bettina Knudsen
Vicedirektør, Explicit