Kerneaktiviteter

Sæt dagsordenen og styrk branchen
Vi sætter miljøteknologi på den politiske dagsorden. Og medlemmerne inddrages og er med til at formulere branchens meninger og forslag. Det sikrer bl.a., at den samlede branche står stærkt i det politiske billede.

Netværk og samarbejde
Vi skaber en platform for netværk og samarbejde blandt medlemsvirksomhederne. Gennem Dansk Miljøteknologi har medlemmerne adgang til et stort netværk af miljøteknologiske virksomheder, informationer fra branchen og nye samarbejdsmuligheder.

Adgang til beslutningstagere
Vi arbejder med tidlig interessevaretagelse gennem foreningens kontakter til relevante ministerier og politikere i Danmark og EU. Og vi hjælper medlemmer med at tage relevante emner op i den miljøpolitiske debat.

Varetagelse sekretariatsopgaven for Luftvisionen
Vi har fået opgaven med at varetage sekretariatet for Miljøstyrelsens luftvision indtil 2022. Dansk Miljøteknologi har tidligere varetaget opgaven mellem 2018 og 2020.

Magasinet Dansk miljøteknologi
Vi udgiver et magasinet to gange årligt. Her sætter vi fokus på uløste miljøproblemer og på de teknologiske løsningsmuligheder. Magasinets målgruppe er beslutningstagere i Folketing, kommuner, regioner og ministerier, og danner baggrund for historier i landsdækkende medier.

Nyhedsbreve
Vi udsender ca. 20 gange årligt et nyhedsbrev med nyt om kommende lovgivning, nyt om aktiviteter i Dansk Miljøteknologi, nyt fra ministerierne, arrangementer og ordninger på det miljøpolitiske område.

Høringssvar
Vi udarbejder høringssvar i forbindelse med ny lovgivning og administration på det miljøteknologiske område. Medlemmerne bidrager efter behov og opnår dermed indflydelse på kommende regler og rammebetingelser.

2 årlige stormøder:

  • Miljøpolisk Topmøde
    Vi afholder Miljøpolitisk Topmøde i januar hvert år. Til mødet inviteres både medlemmer og mange andre interessenter og fungerer som et mødested for den miljøteknologiske branche med deltagelse af fremtrædende politikere, eksperter og meningsdannere. Mødet er åbent.
  • Årsmøde og generalforsamling
    Vi afholder Årsmøde og generalforsamling i juni hvert år. Årsmødet og tilhørende generalforsamling er for Dansk Miljøteknologis medlemmer. Til møderne er der deltagelse af fremtrædende politikere, eksperter og meningsdannere.

Vandpolitisk Netværk
Dansk Miljøteknologi arrangerer i samarbejde med Danva Vandpolitisk Netværk, som er et livligt netværk af vandselskaber og miljøteknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstemaer for alle møder.

Partnerskab for bæredygtig bioraffinering
Dansk Miljøteknologi er vært for Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering, som samler medlemsvirksomheder, andre virksomheder, organisationer og myndigheder. Partnerskabet er støttet af GUDP.

Medlemsmøder
Vi holder medlemsmøder, der bl.a. bruges til at fastlægge den politiske linje inden for specifikke emner. Alle medlemmer kan deltage i vores medlemsmøder og være med til at udstikke foreningens kurs og nye forslag over for kommuner, regioner, Folketing og EU.