Drikkevand

Det bærende princip for dansk drikkevandsforsyning bør være at levere rent drikkevand uden forureninger fra pesticider og andre miljøfarlige stoffer. Det er nødvendigt for folkesundheden og for at opretholde forbrugernes tillid. Det rene danske drikkevand er også en stærk katalysator for eksport af dansk vandteknologi, der hviler på et hjemmemarked, hvor vi hele tiden sikrer udvikling og demonstration af nye teknologier.

Det rene drikkevand er under pres

Den stærke danske fortælling om vores rene drikkevand er udfordret. Siden årtusindskiftet er mindst 260 drikkevandsboringer blevet lukket på grund af fund af pesticider.

Når en boring har et højere indhold af pesticider end grænseværdien tillader, står vandværket overfor et svært valg: Fortynde sig ud af problemet med rent vand fra andre boringer, forsegle boringen indtil forureningen er forsvundet, rense vandet eller lukke boringen.

Lukning af forurenede boringer og åbning af nye er i mange tilfælde ikke muligt, og det er under alle omstændigheder dyrt og energimæssigt ofte uhensigtsmæssigt. Derfor har vandforsyninger ofte valgt at fortynde og opblande sig ud af problemet, så grænseværdier overholdes. Herved modtager forbrugerne såkaldt urenset drikkevand, som stadig er forurenet. Dette er uacceptabelt, og bør som princip forbydes i dansk drikkevandsforsyning.

Rensning af drikkevand

Hvis der konstateres forureninger af drikkevandsressourcen, bør vandet renses i en periode, så der ikke leveres forurenet vand til forbrugerne. Forudsætningen for, at der kan gives tilladelse til midlertidig rensning af drikkevandet skal være, at de forurenende stoffer allerede er blevet forbudt. Vi skal fortsat i Danmark have et forsigtighedsprincip i forebyggelsen og beskyttelsen af vores dyrebare grundvand. Vi bør kun rense indtil forureningen er væk, så rensning ikke bliver en undskyldning for en mere lempelig beskyttelse af grundvandsressourcen. Herved renses grundvandsmagasinerne over tid, så vi efterlader rent grundvand til kommende generationer.

Beskyttelse af grundvandsressourcen

Målet om altid at levere rent drikkevand skal også sikres gennem aktiv beskyttelse af grundvandsressourcen. Der er brug for grundvandsparker, øget opmærksomhed på industrielle forureninger og risici for spredninger samt flere og større boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er)

Der er derfor også brug for hyppigere målinger af potentielt truende forureningsstoffer og målinger for langt flere stoffer, så der hurtigt kan sættes ind mod truende forureninger, før de opdages i drikkevandet.