Der er brug for strategisk erhvervspolitik

Væksten i Danmark er lav og ser ud fortsætte på et lavt niveau. Derfor er der brug for politiske initiativer, som skaber nye investeringer, og som skaber nye, spændende og vellønnede arbejdspladser.

Dansk Miljøteknologi arbejder for at fremme en erhvervspolitik, som sigter mod at øge eksporten og skabe nye gode og vellønnede arbejdspladser.

I forsyningssektoren og produktionssektoren generelt er en bæredygtig håndtering af sparsomme ressourcer af afgørende betydning for grøn vækst og en god basis for at udvikle løsninger, som giver grundlag for nye eksportbaserede arbejdspladser.

Gode rammer for innovation, intelligent efterspørgsel og solid indsats for forskning og uddannelse er af afgørende betydning for konkurrencekraften.

En dynamisk og vækstskabende erhvervspolitik må styres politisk

Det er langt fra tilstrækkeligt at sikre et konkurrencedygtigt omkostningsniveau for virksomhederne, dvs. på linje med de nærmeste lande som Sverige og Tyskland.

Et fornuftigt omkostningsniveau alene skaber ikke tilstrækkeligt grundlag for innovation og vækst.

Derfor bør man også gennem en strategisk erhvervspolitik understøtte styrkepositioner, som i særlig grad kan skabe ny vækst og beskæftigelse gennem øget eksport.

Miljøteknologien er en sådan styrkeposition, ligesom grøn omstilling og bæredygtig produktion i det hele taget er styrkepositioner og vækstområder for Danmark.

Den strategiske erhvervspolitik bør for de enkelte styrkeområder indeholde elementer af:

  • Politiske målsætninger, som sætter ambitiøse rammer for udviklingen og som løbende vil blive understøttet af politiske initiativer, f.eks. målet om 40 % reduktion af CO2-emissioner i 2020
  • Regulering, som sikrer en førerposition på udvalgte områder, f.eks. krav om energineutralitet i vandsektoren, om rensning af hospitalsspildevand, om genvinding af fosfor og om lavere emissioner fra arbejdsmaskiner i miljøzoner.
  • Et stærkt (grønt) hjemmemarked med ambitiøse forsyningsselskaber og høje standarder for miljø, energi og klima, sundhed og forsyningssikkerhed
  • En markant indsats for at præge international regulering i EU og internationale konventioner og organisationer, så danske løsninger udbredes.
  • Offentlig-privat finansiering af teknologiudvikling og demonstration af nye teknologier, f.eks. stabile og ambitiøse programmer for miljø og energi som MUDP og EUDP – med vægt på globale behov og jobskabelse gennem eksport..
  • Intelligent offentlig indkøbspolitik med konsekvent brug af totaløkonomiske overvejelser og innovative udbud.
  • Ambitiøs forskning og uddannelse, som understøtter styrkepositionerne, og som tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft
  • Offentligt private samarbejde om styrket eksportindsats

 

Fakta:

Dansk Miljøteknologi skønner, at der i den danske miljøteknologiske sektor er beskæftiget 30.000 personer, og at eksporten udgør mindst 20 mia. kr. om året (2 % af Danmarks samlede eksport).

Vi skønner, at der vil kunne skabes 6 – 8..000 nye eksportbaserede arbejdspladser frem mod 2025, hvis der føres en strategisk erhvervspolitik til at understøtte væksten.

(kilde: Dansk Miljøteknologi, Damvad og Danmarks Statistik)