Udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi

Udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Dansk Miljøteknologi bemærker, at det foreliggende udkast til ændring af bygningsreglementet ikke omfatter en ”tydeliggørelse og præcisering af krav til løbende tilsyn og vedligeholdelse” af tekniske installationer, herunder ventilationssystemer, som minister for transport, bygninger og boliger Ole Birk Olesen har stillet folketinget i udsigt i sit svar på spørgsmål 154 fra 19. december 2016 fra MF Rasmus Prehn.

Spørgsmålet handler om at sikre, at ventilationssystemer renses, drives og vedligeholdes, så de holdes i en teknisk og hygiejnisk forsvarlig stand, så man undgår lugtgener, dårligt arbejdsmiljø og brandfare.

Ministeren skriver i sit svar, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i ”forbindelse med en revision af bygningsreglementet, som træder i kraft den 1. juli 2017 vil tydeliggøre og præcisere flere af bygningsreglementets krav til kontrol og vedligehold. Det omfatter bl.a., at der vil blive stillet krav til, at de elektriske installationers ydeevne og styring dokumenteres ved prøvning af installationerne inden ibrugtagning samt krav til løbende tilsyn og vedligeholdelse af tekniske installationer”:

Dette ses altså ikke at være sket i det udsendte udkast til ændring af bygningsreglementet.

Dansk Miljøteknologi bemærker endvidere, at en tydeliggørelse og præcisering af kravet om at rense, drive og vedligeholde ventilationssystemer i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at imødegå brandrisiko, lugtgener og dårligt arbejdsmiljø.

Problemet er, at kravet tilsyneladende ofte ikke overholdes, og at der ikke føres noget tilsyn med dets overholdelse.

Derfor vurderer Dansk Miljøteknologi, at der er brug for at indføre et løbende tilsyn med ventilationssystemer. Man kunne her søge inspiration i den svenske ventilationskontrol (OVK), som ministeren selv henviser til i sit svar på spørgsmål 154. Der bør være en offentlig myndighed, der har det overordnede ansvar for at tilsyn gennemføres med passende intervaller.

Det seneste tilfælde med en tagbrand på Vesterbrogade i København, forårsaget af en restaurations ventilationssystem, har gjort behovet for at indføre krav om løbende tilsyn og vedligeholdelse af ventilationssystemer endnu mere aktuelt og tydeligt. Ifølge Hovedstadens Beredskab er det ikke første gang, at man oplever ventilationsbrande i restauranter. Problemet er ifølge Beredskabet, at de indvendigt er fyldt med fedt og olie, som bliver antændt, når branden kommer derind. Beredskabet har erfaring for, at det sker flere gange om året i deres område, at de har brande af denne karakter.

Kilde: TV2 Lorry den 23. marts 2017: http://www.tv2lorry.dk/artikel/ventilationen-i-restauranter-er-renebrandbomber

Dansk Miljøteknologi skal endeligt gøre opmærksom på, at rensning af ventilationssystemer kan ske både manuelt og gennem automatiske tekniske systemer, så lugtgener, dårligt arbejdsmiljø og brandfare minimeres.

Med venlig hilsen
Mads Leerbech Jensen
Dansk Miljøteknologi