Udkast til Bygningsreglementet 2018

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi

Vedr. j.nr. BS0020000304

Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Dansk Miljøteknologi har indsendt et høringssvar til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15). Vi beder om, at dette høringssvar også inddrages i denne høringsproces.

I forhold til udkast til BR 18 og den nye certificeringsordning har vi følgende bemærkninger:

I henhold til BR18 – afsnittet D6.1 om ventilation – så er det fortsat ejeren, brugeren eller en heraf udpeget drift-ansvarlig person, som skal sikre, at retningslinjerne i D6 overholdes. Det betyder, at forhold omkring drift, vedligehold og løbende kontrol med brandforhold fortsat er op til bygningsejer.

Det er kommunen, der er bygningsmyndighed, men kommunen har kun pligt til at føre tilsyn, hvis kommunen bliver gjort opmærksom på ulovlige forhold.

Dette forhold ændrer den nye certificeringsordning ikke på.

Som Dansk Miljøteknologi også tidligere har bemærket, så bør kommunerne pålægges en tilsynspligt, så der føres tilsyn med overholdelse af kravene i DS 447 – Ventilation i bygninger, for at sikre korrekt rengøring af ventilationsanlæggene, så brandfare minimeres, så arbejdsmiljøet i restauranter mm. er i orden, og så lugtgener for naboer undgås.

Denne tilsynspligt kan eventuelt varetages af et uvildigt kontrolorgan, som brugerfinansieres.

Dansk Miljøteknologi mener endvidere, at bygningsejer til enhver tid skal kunne fremvise dokumentation (et certifikat) for at ventilationssystemet er renholdt og er i forsvarlig stand.

Det kan ske ved, at bygningsejer får et eksternt certificeret firma til at stå for renholdelse og dokumentere, at kanalerne i bliver rengjorte – enten via et anlæg med en selvrenseløsning eller ved manuel renholdelse.

Dokumentationen bør efterfølgende sendes til kommunen.

Hvis man ikke indfører tilsynspligt og dokumentation for renholdelse af ventilationsanlæg, vil ventilationssystemer fortsat kunne udgøre en væsentlig brandfare. Branden på Vesterbrogade i København er et eksempel på denne risiko.

Med venlig hilsen
Mads Leerbech Jensen
Dansk Miljøteknologi